Bel ons gratis op 0800 333 5555

Aanmelden nieuwsbrief

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van Chem-Dry C&W wiens naam vermeld staat op de voorzijde en alle door haar gesloten overeenkomsten.

AANBOD / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 2
a.    Alle aanbiedingen van Chem-Dry C&W zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
b.    Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Chem-Dry C&W. Chem-Dry C&W verplicht zich jegens opdrachtgever om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven op het aanbod van Chem-Dry C&W te willen ingaan, deze ter zake schriftelijk te berichten.
c.    De overeenkomst tussen Chem-Dry C&W en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Chem-Dry C&W, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

PRIJZEN

Artikel 3
Uitvoering van de opdracht geschiedt tegen de op het moment van de orderbevestiging geldende prijs. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan drie maanden zijn verstreken is Chem-Dry C&W gerechtigd de prijs te verhogen met de eventueel gestegen kosten van lonen en materialen / schoonmaakmiddelen. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

ANNULERING

Artikel 4
Opdrachten kunnen tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de door Chem-Dry C&W opgegeven datum van uitvoering worden geannuleerd. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
Indien annulering niet of niet tijdig plaatsvindt is opdrachtgever aan Chem-Dry C&W een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50,-verschuldigd.

RECLAMES

Artikel 5
Opdrachtgever dient klachten over de door Chem-Dry C&W uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 (vijf) werkdagen na uitvoering schriftelijk aan Chem-Dry C&W mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Chem-Dry C&W terzake van de uitgevoerde werkzaamheden vervalt.

GARANTIE

Artikel 6
Chem-Dry C&W staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt.

Chem-Dry C&W staat echter niet in voor verwijdering van vlekken op tapijten, gordijnen, karpetten, meubilair, elastische vloeren, betegelde oppervlaktes of oppervlaktes voorzien van natuursteen of andere gereinigde stoffen welke veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7
Chem-Dry C&W is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Chem-Dry C&W.

Chem-Dry C&W is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
a.    het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;
b.    vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Chem-Dry C&W;
c.    het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
d.    het vóór het door Chem-Dry C&W opgegeven tijdstip betreden of in gebruik nemen van de ruimte waar Chem-Dry C&W in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op vloeren, meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, welke gedurende zekere tijd mogelijk voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken;
e.    het vóór het door Chem-Dry C&W opgegeven tijdstip betreden of in gebruik nemen van de ruimte waar Chem-Dry C&W in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op vloeren, meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, voor zover deze een droogtijd behoeven alvorens men de ruimte weer in gebruik kan nemen.
f.    het krimpen en/of oprekken van karpetten, gordijnen en meubelstoffen;
g.    het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van stoffen;
h.    het verkleuren van stoffen door werking van binnenuit het meubilair c.q. van tapijten vanuit de rug van het tapijt of onderliggend materiaal.
i.    loszittende oppervlakten van de ruimte waar de werkzaamheden plaats vinden welke bij aanvang door Chem-Dry C&W niet zichtbaar waren, nog op gewezen zijn door of namens de opdrachtgever zoals loslatende/los zittende lijmlagen en/of los zittend of slecht voegwerk.

TRANSPORT

Artikel 8
Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan Chem-Dry C&W blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

BETALING

Artikel 9
a.    Betaling dient onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden per pinbetaling te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overeengekomen of een factuur wordt toegezonden.
b.    Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is Chem-Dry C&W gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van           de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
c.    Chem-Dry C&W is gerechtigd ingeval van niet of niet tijdige betaling van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is tot daarnaast buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van de hoofdsom bedragen. Ingeval Chem-Dry C&W haar         vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
d.    Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

OVERMACHT

Artikel 10
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Chem-Dry C&W niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren, alsmede omstandigheden waarop Chem-Dry C&W redelijkerwijs geen invloed kon hebben, wordt de overeenkomst tussen Chem-Dry C&W en opdrachtgever ontbonden. 
Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

ONTBINDING

Artikel 11
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Chem-Dry C&W richt zal hij Chem-Dry C&W eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, dan wel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

GESCHILLEN

Artikel 12
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen zulk een geschil niet zelf in der minne tot een oplossing zullen kunnen brengen, in eerste instantie aan Mediation worden onderworpen, alvorens partijen over zullen gaan tot het nemen van enige rechtsmaatregel.

Indien Mediation niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Chem-Dry C&W voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.